Удосконалення змісту освіти в початковій школі — проблема, яка турбує не тільки освітян загальноосвітніх навчальних закладів, але й викладачів вищої освіти. Адже саме вони “пожинають плоди” загальної освіти. Про авторську програму «Я досліджую світ» в рамках реалізації освітнього проєкту «Я дослідник 2.0», завданням якої є удосконалення освітнього процесу початкової школи, та про сучасні ефективні освітні тренди говорили з директором Інженерно-технологічного інституту Університету “Україна”, Заслуженим діячем науки й техніки України, доктором технічних наук, професором Віктором Малишевим та завідувачем кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій, заслуженим працівником освіти України, доктором технічних наук, професором Ніною Кущевською.

 

 Диференціація змісту навчання – необхідна складова особистісно-орієнтованого підходу до нього та виховання молоді

Відходить у минуле тенденція в навчанні “стригти всіх під один гребінець”. Для сучасної освіти характерний особистісно-орієнтований підхід до навчання й виховання, основним принципом якого є — учень як мета освіти. Вдале розв`язання цього завдання неможливе без диференціації навчання.

Основним компонентом диференційованого навчання є його зміст, який має відрізнятися для роботи в різних групах учнів, а іноді й окремих учнів. При цьому цей зміст повинен відрізнятися для роботи в різних групах учнів, а іноді й окремих учнів за обсягом та складністю навчального матеріалу, характером запропонованих дій з навчальним матеріалом.

І це повністю збігається з метою проєкту “Я дослідник 2.0”, автори якого декларують принцип: “У центрі навчання — дитина! Основне завдання школи — дати учням інструменти для розв'язання реальних життєвих задач.”

 


Інноваційний та проєктний підходи –
необхідна тенденція формування змісту освіти

Традиційний підхід до змістової компоненти стандартів освіти орієнтований на певне усереднення інтелекту, тому він сьогодні відходить у минуле. Не можна сьогодні працювати з дітьми тими ж методами та використовуючи ті ж форми, що були популярні ще два-три десятиліття тому. Самі учні і їхні батьки, як замовники освітньої послуги, не згідні мати справу зі школою, в якій нудно, некомфортно, не враховуються індивідуальні запити кожного.

Ми знаємо, що в Україні сьогодні успішно впроваджується біля десятка різноманітних експериментів, але в жодному з них поки що немає сучасної реалізації нового навчального предмета «Я досліджую світ». А саме цей предмет є основою для успішного вивчення у старшій школі таких навчальних предметів, як фізика, біологія, географія, математика. Саме на цей предмет відводиться 40% навчального часу, і від його успішної реалізації залежить ставлення дитини до навчання, формування вміння вчитися, бажання йти до школи, а також розвиток дослідницьких та комунікативних навичок, так необхідних для успішного майбутнього дитини.

 

 

Майбутнє освіти за авторськими навчальними програми та авторськими освітніми проєктами

У всьому світі сьогодні зростає роль учителя, який не стільки навчає, наповнюючи учня знаннями немов посудину, скільки допомагає дитині самостійно вчитись, вибудовує траєкторію її навчання. Враховуючи, що змінність є надзвичайно важливою рисою способу життя людини у ХХІ столітті, освіта також має весь час дієво змінюватися, швидко реагуючи на потреби суспільства.

У цьому зв`язку ще однією важливою особливістю сучасного змісту освіти є проєктний підхід до його засвоєння, впровадження прогресивних авторських проєктів навчання. Вже на рівні початкової школи учні можуть залучатися до дослідницької діяльності на посильному для них рівні. Метод проєктів відродився як активний засіб формування інтелектуально-творчої особистості. І проєкт «Я дослідник 2.0» повністю відповідає цим завданням. В цьому випадку задача вчителя – створити умови, які стимулюють до розвитку динамічного інтелектуального потенціалу дитини, для формування стійкого інтересу до певних предметів і певних галузей знань.

Інноваційність авторської навчальної програми “Я досліджую світ” та системи навчання за цією програмою в тому, що це перша інтегрована програма в Україні, яка об’єднує вісім освітніх галузей навчального предмета «Я досліджую світ» в єдине ціле. Реалізація програми базується на активних методах навчання, учні під час навчального процесу вчаться самостійно здобувати знання, досліджувати, співпрацювати у командах, реалізовувати навчальні проєкти. Одними із провідних технологій навчання обрані проблемна, розвивальна, ігрова, інтерактивна, також системно реалізовано застосування STEM-підходів. Успішне оволодіння курсом «Я досліджую світ» у початковій школі є надійним фундаментом для опанування таких наук, як фізика, біологія, географія, математика у старшій школі.

Відомо, що засвоєння навчальної інформації відбувається ефективніше у випадку використання вчителем нетрадиційних форм навчання, інтерактивних методів, які змушують учня до активної діяльності з навчальним змістом. Наприклад, ігрова діяльність, проєктна робота, дослідницька та ін. Застосування таких форм вимагає від учителя нестандартного творчого конструювання уроків, добору наочності, методів створення сприятливого до творчості емоційного настрою, застосування сучасних інформаційних технологій, досвіду науки і техніки. Інтерактивні методи навчальної діяльності учнів сприяють розвитку їх уяви, легшому та швидшому усвідомленню нового змісту, прояву ініціативи у розв’язанні поставлених завдань, а вчителю за розкутих обставин уроку дають змогу виявити типологічні групи учнів щодо рівнів засвоєння змісту та галузей інтересів учнів з навчальних дисциплін.

Найціннішим у проєкті “Я дослідник 2.0”, який ми сьогодні аналізуємо, є те, що вчителі отримають дієвий та результативний інструмент для реалізації Державного стандарту початкової освіти, ефективну та детально розроблену методику проведення уроків математики та курсу «Я досліджую світ». Як результат навчання, учні зможуть творчо розвиватися, розв’язувати найрізноманітніші завдання, що висуває перед людиною реальне життя. Очікується формування навичок критичного мислення та глибокі математичні та науково-природничі знання (очікування підтверджено моніторинговими дослідженнями Сінгапуру та апробацією курсу у рамках проєкту«Я — дослідник»). Здобуті учнями в початковій школі знання та навички мають стати базою для подальшого успішного навчання у середній школі, допоможуть сучасним дітям у майбутньому стати цілеспрямованими й творчими новаторами.

 

 width=

 

Зміни в освіті є невідворотними, і чим раніше ми станемо на цей шлях, тим більше у нас шансів не залишитися на задвірках світової цивілізації

Основні загальні цивілізаційні тенденції, які виникли на зламі століть і характерні для цього періоду (глобалізація суспільного розвитку, світові екологічні та ядерні проблеми, перехід від індустріальних до науково-інформаційних технологій), викликали значні зміни в суспільстві. А зміна соціальної парадигми незмінно призводить до її зміни в освіті. Змінилися насамперед цільові установки: від гасла про всебічний розвиток нового покоління в цілому до того, що реально здійсненне – різнобічного розвитку нахилів і здібностей кожної особи з урахуванням її інтересів і потреб. Індивідуальний розвиток особистості стає основним показником прогресу і водночас передумовою подальшого розвитку суспільства. Адже не викликає сумнівів, що успіхів у економіці досягли ті країни з належною освітою і розвиненою наукою та технікою. Кошти, вкладені у підвищення інтелектуального потенціалу людини переважають прибутки, вкладені в підприємство. Недоліки системи освіти, своєю чергою, послаблюють конкурентоспроможність країни на міжнародній арені. В Україні серед основних проблем освіти виділяють проблему якості як визначальну основу формування інтелекту особистості, її розвитку, підготовку до успішної конкуренції молоді в сучасному світі.

Педагогічна теорія сьогодні перебуває в стані пошуку нових підходів до традиційних понять та переосмислення. Зокрема, це стосується традиційного поняття змісту сучасної шкільної освіти. Він, в основному, побудований за дисциплінарним принципом (особливо у природничій освіті). Розроблений у рамках технократичної парадигми, зміст природничих дисциплін відбиває стан природничих наук. У шкільних курсах не тільки початкової й основної а, навіть, старшої школи практично відсутні відомості про механізми самоорганізації та еволюції фізичних, хімічних, біологічних, планетарних, космічних та інших природничих систем. І саме ці проблеми вже на початковому етапі допомагає розв’язати інноваційна система навчання за авторською навчальною програмою “Я досліджую світ”.

 

Світ майбутнього